Giỏ hàng
Tài khoản

CELINE DION - Falling Into You

Mã sản phẩm: Z54233

Thương hiệu: Columbia

Tình trạng: Còn hàng

980.000₫
Số lượng:
MUA NGAY
Chi tiết sản phẩm

𝑁𝑔𝑎̀𝑦 23 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 3 𝑛𝑎̆𝑚 1996, đ𝑖̃𝑎 đ𝑜̛𝑛 “𝐵𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑌𝑜𝑢 𝐿𝑜𝑣𝑒𝑑 𝑀𝑒” 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 𝐷𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑒𝑜 𝑙𝑒̂𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑠𝑜̂́ 1 𝐵𝑋𝐻 𝑜̛̉ 𝑀𝑦̃. 𝐶𝑢̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑜́, 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚 “𝐹𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑡𝑜 𝑌𝑜𝑢” 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑖𝑎̀𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑠𝑜̂́ 1 𝑜̛̉ 𝐴𝑛ℎ 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐. 𝑇ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑛𝑜́𝑖 𝑑𝑢̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑢̛𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑛𝑜́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑙𝑎̣𝑖 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑡𝑜 𝑌𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑦 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑛𝑎̀𝑦.
𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑖̃𝑎 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑏𝑎̀𝑖, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑘𝑦̀ 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛𝑎̀𝑜 đ𝑜́, 𝐶𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑐𝑜́ 𝑙𝑜̂́𝑖 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑔𝑖𝑜̣𝑛𝑔 ℎ𝑎́𝑡 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑢̃𝑖 ℎ𝑜̛𝑛. Đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎̀𝑖 "𝐼𝑡’𝑠 𝐴𝑙𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 𝐵𝑎𝑐𝑘 𝑇𝑜 𝑀𝑒 𝑁𝑜𝑤", 𝑑𝑢̀ 𝑙𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑑𝑎̂̀𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑑𝑎̀𝑖 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑜̉𝑖, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑢̛𝑛𝑔 𝑙𝑜̂́𝑖 ℎ𝑎́𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑒̉ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑖 𝑚𝑎́𝑦 ℎ𝑎́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̂́𝑛 𝑎́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 đ𝑒̣̂𝑚, 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 ℎ𝑎́𝑡 𝑎́𝑡 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑏 𝑜 𝑚.
𝐶𝑜̀𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ "𝐹𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑡𝑜 𝑌𝑜𝑢" 𝑣𝑎̀ "𝑆𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑠 𝑀𝑒" 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣. "𝐹𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑡𝑜 𝑌𝑜𝑢" 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑔𝑜̃ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑟𝑢̃ 𝑟𝑜́𝑡 𝑣𝑎̀𝑜 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑎𝑖. 𝐶𝑎́𝑖 𝑐𝑢́ đ𝑎̉𝑜 𝑛ℎ𝑖̣𝑝 𝑜̛̉ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑔𝑜̃ 𝑡ℎ𝑢̛́ ℎ𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑚𝑒̂ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎𝑜. 𝐶𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑡ℎ𝑖̀ ℎ𝑎́𝑡 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑒̂𝑛 𝑔𝑎̂𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑟𝑜̂̀𝑖 đ𝑜𝑎̣𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑛𝑔𝑎̆́𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑘𝑒̀𝑛 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚.
"𝑆𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑠 𝑀𝑒" 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 "𝐹𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔" 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑢̛̀𝑎 đ𝑢̉. 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑎̣𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑔𝑎̉𝑦 𝑔𝑢𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝐶𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 ℎ𝑎́𝑡 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑘ℎ𝑢 𝑎̂𝑚 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑚, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑒̂𝑛 𝑔𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡. 𝐶𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑢́𝑐 ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 ℎ𝑜𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑜̛̉ đ𝑜𝑎̣𝑛 𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒 𝐶𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 ℎ𝑎́𝑡 𝑐𝑎𝑜 𝑙𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑎̃𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑚 “𝐼’𝑑 𝑔𝑜 𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒 𝑜𝑛 𝑚𝑦 𝑓𝑎𝑐𝑒” 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑜̂̀𝑖 đ𝑖̉𝑛ℎ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 “𝐹𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑤𝑒’𝑣𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒” 𝑐𝑎𝑜 𝑣𝑢́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̉ 𝑔𝑖𝑜̣𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑢́𝑐 𝑡𝑜̂𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦: 𝑎̀, 𝑐𝑎́𝑖 ℎ𝑜̂̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 đ𝑎̂𝑦 𝑟𝑜̂̀𝑖!
𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ "𝐵𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑌𝑜𝑢 𝐿𝑜𝑣𝑒𝑑 𝑀𝑒", "𝐶𝑎𝑙𝑙 𝑇ℎ𝑒 𝑀𝑎𝑛" ℎ𝑎𝑦 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟 "𝐴𝑙𝑙 𝐵𝑦 𝑀𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓" đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑛𝑒́𝑡 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔. 𝑉𝑎̣̂𝑦 đ𝑜́, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎̂́𝑦 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎́ đ𝑢̉.

𝐂𝐄́𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐈𝐎𝐍 - 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐭𝐨 𝐘𝐨𝐮 (2LP)

Hãng Phát Hành: Columbia
Thể Loại: Pop/Rock
Định Dạng: 180gram 33rpm Vinyl Record
Số Lượng Đĩa: 02

Giá: 980,000VNĐ

TRACK LIST
- 1 -
1. It's All Coming Back To Me Now
2. Because You Loved Me (Theme From "Up Close and Personal")
3. Falling Into You
4. Make You Happy
5. Seduces Me
6. All By Myself
7. Declaration of Love
8. (You Make Me Feel Like) a Natural Woman
- 2 -
1. Dreamin' of You (Album Version)
2. I Love You
3. If That's What It Takes
4. I Don't Know (Album Version)
5. River Deep, Mountain High
6. Your Light
7. Call the Man
8. Fly 

Hướng dẫn mua hàng

Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng

Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau

Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng

Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán

Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán

Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống

Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình

Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản

Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình

Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng

Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.

Trân trọng cảm ơn.